Nedenstående salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse, medmindre andet er skriftligt aftalt mellem Handskepallen APS, CVR.nr. 33860862, og koncernforbundne selskaber (Eastwest Medico Aps) og Kunden, uanset hvor Kunden er hjemmehørende, og når Kunden er erhvervsdrivende.

Samtlige anskaffelser er at anse som handelskøb. For visse kontrakttyper kan gælde supplerende betingelser. Disse betingelser skal have forrang i tilfælde af afvigelse fra Handskepallens salgs- og leveringsbetingelser. Ved uoverensstemmelse mellem Handskepallens salgs- og leveringsbetingelser og Kundens almindelige betingelser er Handskepallens salgs- og leveringsbetingelser gældende, medmindre andet er aftalt. Handskepallen er berettiget til at overdrage sine rettigheder og forpligtelser til koncernforbundet selskab.

 

1. AFTALEGRUNDLAG

  1.1. En afgiven ordre er først bindende for Handskepallen, når Kunden har modtaget skriftlig ordrebekræftelse eller ved levering. En ordre optages til den på tidspunktet for Handskepallens ordrebekræftelse gældende pris. Afviger ordrebekræftelsen fra Kundens ordre, skal Kunden inden 8 dage meddele Handskepallen derom. I modsat fald gælder ordrebekræftelsen.

   

  2. PRISER

   2.1. Alle priser er inkl. Emballage, told for Danmark samt leveringsomkostninger, men ekskl. omkostninger til transaktionsgebyr i forbindelse med kreditkortbetaling, moms og eventuelle andre offentlige afgifter. Transaktionsgebyr afhænger af ordreomfang og korttype. For leverancer på palle opkræves et særskilt miljøhåndteringsgebyr. Al kommunikation er krypteret ved kreditkortbetaling og i øvrigt certificeret af PBS.

   2.2. Handskepallen er berettiget til indtil og med leveringsdagen at ændre priserne i overensstemmelse med ændringer i valutakurser, indkøbspriser, told og forsikrings satser eller andre forhold, som ligger udenfor Handskepallens kontrol. Forøges Handskepallens omkostninger som følge af Kundens forhold, kan Handskepallen kræve godtgørelse herfor.

    2.3. Handskepallen tager forbehold for udsolgte varer og prisfejl.

    

    3. BETALING

    3.1. Forfaldsdato indtræder bestilling på Handskepallens hjemmeside, medmindre andet er aftalt. Godkendes Kundens betalingsmiddel ikke, vil købet ikke blive gennemført, og ordren anses ikke for accepteret af Handskepallen.

    

   4. EJENDOMSFORBEHOLD

   4.1. Ved tilbagetagelse skal Kunden erstatte ethvert tab og samtlige omkostninger, som Handskepallen måtte blive påført.

    

   5. LEVERING

   5.1. Levering sker DDP på Kundens adresse

   5.2. Varen sendes fra Handskepallens lager.

   5.3. Levering foretages snarest muligt. For varer på lager er dette indenfor 4-8 dage. Er varen ikke på lager sker dette under behørig hensyntagen til leveringstider hos Handskepallens underleverandører. Handskepallen er således berettiget til at foretage successiv levering og fakturering. Aftalt leveringstid anses for overholdt, når Handskepallen forinden udløbet har afsendt leverancen, eller denne står til rådighed for Kunden. Har Kunden fremsat ønske om ændringer eller supplement til leverancen, forlænges leveringstiden med det tidsrum, som ændringen eller supplementet betinger.

    

   6. MANGLER OG REKLAMATION

    6.1. Kunden er forpligtet til at undersøge det leverede ved modtagelsen. Såfremt Kunden konstaterer eller burde have konstateret, at det leverede lider af mangler, skal Kunden straks gøre manglen gældende. Ved ikke synlige mangler opstået under transport skal Kundens gøre manglen gældende inden 5 dage fra modtagelsen. Reklamation skal ske skriftligt. Reklamerer Kunden ikke rettidigt, bortfalder Kunden ret til at gøre manglen gældende. Fristen gælder ligeledes ved reklamationer over serviceydelser m.v.

   6.2. En mangel anses ikke at foreligge, såfremt Kunden har anvendt det leverede forkert, herunder tilsidesat retningslinjer fra Handskepallen eller Handskepallens underleverandører, eller såfremt Kunden eller tredjemand uden Handskepallens samtykke har udført ændringer eller fået foretaget indgreb i det leverede.

   6.3. Ved begrundet og rettidig reklamation er Handskepallen efter eget valg berettiget til at foretage omlevering eller afhjælpning inden for rimelig tid. Foretager Handskepallen rettidig omlevering eller afhjælpning, er Kunden uberettiget til at hæve aftalen eller kræve erstatning som følge af manglen. Handskepallen er berettiget til at foretage en eller flere afhjælpninger/omleveringer.

   6.4. Konstaterer Handskepallen, at en vare, der reklameres over, er mangelfri, er Handskepallen berettiget til at fakturere omkostninger afholdt af Handskepallen i den forbindelse. Sker omlevering eller afhjælpning ikke rettidigt, kan Kunden alene hæve aftalen eller kræve forholdsmæssigt afslag.

   6.5. Kunden kan alene hæve aftalen for den del af den samlede leverance, der er forsinket, herunder ved force majeure, eller lider af mangler.

   6.6. Solgte produkter tages kun retur efter forudgående skriftlig returaftale med Handskepallens salgsafdeling. Af returaftalen skal fremgå, hvilke produkter der kan returneres, deres beskaffenhed, samt til hvilken pris produkterne krediteres. Kunden forpligter sig til at vedlægge en kopi af returaftalen i hvert kolli, der returneres. Handskepallen forbeholder sig ret til at tilbagesende produkter, hvor der ikke er vedlagt returaftale. Al returnering sker for Kundens regning og risiko.

    

   7. ERSTATNING

   7.1. Handskepallen er ikke ansvarlig for indirekte tab, herunder tabt avance, goodwill, manglende eller ikke opnåede økonomiske fordele og målsætninger, produktionstab, tab af data, tab som følge af at Handskepallens leverancer ikke kan benyttes som forudsat, eller tab som følge af at en aftale med tredjemand falder bort eller misligholdes. Handskepallens erstatningsansvar er begrænset til forhold, der udgør grov uagtsomhed.

   7.2. Handskepallens ansvar for ethvert tab eller skade er beløbsmæssigt begrænset til 25 % af det beløb, Kunden har erlagt for produktet eller ydelsen, hvorpå kravet baseres, og kan maksimalt udgøre kr. 250.000.

   7.3. Handskepallen er ikke ansvarlig for tingskade, herunder skade på bygninger, opstået som følge af defekt ved det solgte produkt. Handskepallen er heller ikke ansvarlig for skade på produkter, der er fremstillet af Kunden, og hvori Handskepallens produkter indgår eller for produkter, hvori sådanne af Kunden produkter indgår. Handskepallen fraskriver sig således i videst muligt omfang og i overensstemmelse med præceptiv dansk ret, produktansvar og ansvar mellem handler. I den udstrækning Handskepallen måtte blive pålagt et produktansvar over for tredjemand, er Kunden forpligtet til at holde Handskepallen skadesløs i samme omfang, som Handskepallens ansvar er begrænset.

    

   8. TVISTER

   8.1. Tvister i anledning af nærværende salgs- og leveringsbetingelser afgøres efter dansk ret, dog undtaget dansk rets lovvalgsregler. Værneting for retssag anlagt af Kunden mod Handskepallen er Handskepallens hjemting. Værneting for retssag anlagt af Handskepallen mod Kunden er Handskepallens hjemting eller Kundens almindelige hjemting, efter Handskepallens valg.